WP Force Lowercase URLs

Perform a 301 redirect from an uppercase URL to the lowercase version for all non-admin…


Josh Buchea 4.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0.8 Đã cập nhật 1 năm trước

LH Force Lowercase URLs

Perform a 301 redirect from an uppercase URL to the lowercase version for all non-admin…


Peter Shaw 40+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.2 Đã cập nhật 4 tháng trước

Text Case Converter

Text Case Converter is a open source wordpresss plugin using which you can change your…


Coder426 Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.2 Đã cập nhật 4 tháng trước