Loading Bar

Add loading bar to your website easily, like youtube loading bar! just one click and…


Alobaidi 400+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.6.23 Đã cập nhật 6 năm trước

Lightweight Loading Bar

Add a YouTube-style loading bar to your website easily! Extremely lightweight plugin that only adds…


Sospire Media 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0.16 Đã cập nhật 4 năm trước