Loading Bar

Add loading bar to your website easily, like youtube loading bar! just one click and…


Alobaidi 500+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.6.21 Đã cập nhật 5 năm trước

Lightweight Loading Bar

Add a YouTube-style loading bar to your website easily! Extremely lightweight plugin that only adds…


Sospire Media Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0.14 Đã cập nhật 3 năm trước