JW Player for WordPress

JW Player for WordPress enables you to publish videos on your WordPress posts and pages…


ilGhera 3.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.2.2 Đã cập nhật 4 tháng trước

WP-Parsi JW Player

Create player with JW Player shortcode on-the-fly!


Morteza Geransayeh 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.23 Đã cập nhật 5 năm trước

JW Player Snapshot Tool

JW Player Snapshot Tool is a small JW Player module to create video snapshot


Sorsawo Dot Com 30+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.3.2 Đã cập nhật 11 năm trước