Simple Custom Post Order

Order posts(posts, any custom post types) using a Drag and Drop Sortable JavaScript. Configuration is…


Colorlib 300.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.3 Đã cập nhật 3 tháng trước

Sortable Posts

Sortable Posts is a small plugin for WordPress that adds sortability to post types and…


Carlos Rios 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.4.32 Đã cập nhật 8 năm trước