HTTP Headers

HTTP Headers adds CORS & security HTTP headers to your website.


Dimitar Ivanov 40.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.2 Đã cập nhật 3 tháng trước

Headit

Headit is a simple plugin to allow you to add custom HTTP response headers to…


StampyCode 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.4.31 Đã cập nhật 7 năm trước

Add NSA Header

Add NSA Header adds an NSA-Keywords HTTP header to reduce the effectiveness of mass spying…


Max Harmony Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.1 Đã cập nhật 2 tháng trước