Easy Video Player

Easy Video Player is a WordPress video player that allows you to add videos to…


naa986 40.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8 Đã cập nhật 6 ngày trước

Videojs HTML5 Player

Embed video file beautifully in WordPress using Videojs HTML5 Player. Embed HTML5 compatible responsive video…


naa986 10.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8 Đã cập nhật 6 ngày trước

Smartideo

Smartideo 是为 WordPress 添加对在线视频支持的一款插件(支持手机、平板等设备HTML5播放)。


Fens Liu 4.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.11 Đã cập nhật 2 năm trước

Flowplayer Video Player

Add a video file to WordPress with Flowplayer style. Embed a self-hosted, external or HTML5…


naa986 2.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.8 Đã cập nhật 2 năm trước

Bradmax Player

Embed video stream easily in WordPress using Bradmax Player. Use responsive HTML5 video player for…


kostalski 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.2 Đã cập nhật 6 ngày trước

Video.js HLS Player

Easily embed responsive/fluid (or fixed width) HLS videos into WordPress posts and pages using this…


Bruce Galpin 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.21 Đã cập nhật 5 năm trước

Mixcloud Embed

The Mixcloud Embed plugin allows you to embed the Mixcloud player with the playlist or…


Domenico Biancardi 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.3.0 Đã cập nhật 6 năm trước