Easy Video Player

Easy Video Player is a WordPress video player that allows you to add videos to…


naa986 40.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.1 Đã cập nhật 4 tuần trước

Videojs HTML5 Player

Embed video file beautifully in WordPress using Video.js HTML5 Player. Embed HTML5 compatible responsive video…


naa986 10.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.1 Đã cập nhật 3 tuần trước

Smartideo

Smartideo 是为 WordPress 添加对在线视频支持的一款插件(支持手机、平板等设备HTML5播放)。


Fens Liu 3.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.3 Đã cập nhật 6 tháng trước

Bradmax Player

Embed video stream easily in WordPress using Bradmax Player. Use responsive HTML5 video player for…


kostalski 2.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.3 Đã cập nhật 2 tháng trước

Flowplayer Video Player

Add a video file to WordPress with Flowplayer style. Embed a self-hosted, external or HTML5…


naa986 2.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.1 Đã cập nhật 3 tuần trước

Video.js HLS Player

Easily embed responsive/fluid (or fixed width) HLS videos into WordPress posts and pages using this…


Bruce Galpin 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.25 Đã cập nhật 6 năm trước

Mixcloud Embed

The Mixcloud Embed plugin allows you to embed the Mixcloud player with the playlist or…


Domenico Biancardi 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.3.0 Đã cập nhật 7 năm trước

Video Player for WPBakery

Video Player for WPBakery add-on for WPBakery Page Builder allow add YouTube, Vimeo and Self-Hosted…


NuttTaro 800+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.11 Đã cập nhật 2 năm trước