PWS Better Widget Title

Hide widget titles that are inside the square brackets, "[]". Handles multiple occurrence. Compatible with…


David He Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.15 Đã cập nhật 4 năm trước