Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Hide CPT category from URL

Mô tả

This plugin helps in hiding custom post type category from the url and only shows the actual page name.
Before – https://yoursitelink/custom-post-type-name/postname
After – https://yoursitelink/postname

Cài đặt

Admin Installer via search
Visit the Add New plugin screen and search for “Hide CPT category from URL”.
Click the “Install Now” button.
Activate the plugin.

Admin Installer via zip
Visit the Add New plugin screen and click the “Upload Plugin” button.
Click the “Browse…” button and select hidecptcategoryfromurl.zip file from your computer.
Click the “Install Now” button.
Once done uploading, activate “Hide CPT category from URL”.

Manual
Upload the hidecptcategoryfromurl folder to the plugins directory in your WordPress installation.
Activate the plugin.
That’s it! Now you can easily select the custom post type’s you want to hide from the plugin settings and see the magic.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Hide CPT category from URL” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0
* Select all custom post types you want to hide
* Hidden custom post type slug from the URL