Flatty – Flat Admin Theme

Professional flat admin theme for Wordpress Admins. A modern taste to Wordpress. Your backend will…


michelemarri 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.0 Đã cập nhật 5 năm trước

Google Recaptcha

Google Recaptcha is a way of spam protecting your website from bots but making it…


babyinternet 300+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.1.35 Đã cập nhật 7 năm trước

WP reCaptcha

Add Google reCaptcha to WordPress forms. Easy to add, advanced security for your forms.


WPreCaptcha.com 300+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.4 Đã cập nhật 10 tháng trước

Hide Google reCAPTCHA Logo

This plugin hides the Google reCAPTCHA logo from the front end of your website.


Adeleye Ayodeji 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.3 Đã cập nhật 3 tháng trước