KICT Payment Gateway

Plugin for the KPG registered sellers to let their buyers pay using Malaysia saving and…


K-ICT 40+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0.11 Đã cập nhật 2 năm trước

SecurePay

SecurePay payment platform plugin for WooCommerce.


SecurePay Sdn Bhd 30+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6 Đã cập nhật 1 ngày trước

Gkash Payment

Gkash Payment for WooCommerce.


Gkash Sdn. Bhd. Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.1.8 Đã cập nhật 2 tháng trước

WooCommerce PulzePay

This is an PulzePay WooCommerce plugin


Lee Teck Khen / Reeve Perk Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.3 Đã cập nhật 3 tháng trước