Gkash Payment

Gkash Payment for WooCommerce.


Gkash Sdn. Bhd. 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.7 Đã cập nhật 5 tháng trước

Bayarcash WooCommerce

Accept online payment from Malaysia internet online banking via Bayarcash. Currently, Bayarcash support FPX and…


Bayarcash 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.3 Đã cập nhật 3 tháng trước

KICT Payment Gateway

Plugin for the KPG registered sellers to let their buyers pay using Malaysia saving and…


K-ICT 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0.21 Đã cập nhật 5 năm trước

SecurePay For WPJobster

SecurePay payment platform plugin for Jobster Theme (WPJobster).


SecurePay Sdn Bhd Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.3 Đã cập nhật 6 tháng trước

WooCommerce PulzePay

This is an PulzePay WooCommerce plugin


Sia How / Lee Teck Khen / Reeve Perk Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6.13 Đã cập nhật 3 năm trước

Bayarcash GiveWP

Accept online donation from Malaysia internet online banking via Bayarcash. Currently, Bayarcash support FPX and…


Bayarcash Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.3 Đã cập nhật 4 tháng trước

lekirpay GiveWP

Accept payment on your GiveWP plugin through multiple payment channels via lekirpay payment gateway.


Lekir Tech Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.14 Đã cập nhật 3 năm trước