Advanced Forms Processors

Advanced Forms Processors adds form processors to the Advanced Forms plugin.


PressBits Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.15 Đã cập nhật 3 năm trước

Emercury for WP

Allow your visitors to subscribe to your forms seamlessly with this plugin.


Emercury Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6.2 Đã cập nhật 3 tháng trước