Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Contactum Drag & Drop Contact Form Builder For WordPress

Mô tả

Contactum
is drag and drop contact form builder plugin which will allow showing contact form anywhere on the website.

Features

 • Drag and Drop Form Builder
 • AJAX Submission and Both Client-Side and Server-Side Data Validation for contact forms
 • Entry restrictions
 • Expiry time
 • Form submission notification
 • Export/import forms
 • Export form entries
 • Elementor Form Widget
 • WordPress Widget

Youtube Video Tutorials |
Official Facebook Page
Contactum Documentation

Get Support

FORM FIELDS AVAILABLE IN Contact

 • Text Field
 • Textara Field
 • Name Field
 • Email Field
 • Checkbox Field
 • Radio Field
 • DropDown / Select Field
 • Multi Dropdown / MultiSelect Field
 • Url Field
 • Date Field
 • Numeric Field
 • Image Field
 • Section Field
 • Html Field
 • Recaptcha Field
 • Country Field
 • Math Captcha Field
 • Phone Field
 • Toc Field
 • File Field
 • Password Field

Ảnh màn hình

Khối

Plugin này cung cấp 1 khối.

 • ContactumForm

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Contactum Drag & Drop Contact Form Builder For WordPress” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

v3.9.7(15 October, 2023)

 • update: Add Predefiend Form Template

v3.9.7(15 October, 2023)

 • update: Update UI AND FIX BUG

v3.9.5(14 October, 2023)

 • update: Add Template

v3.9.2(02 October, 2023)

 • update: Update UI

v3.8(09 Augest, 2023)

 • update: Add Password Field

v3.5(22 July, 2023)

 • update: Update ui

v3.1(23 NOV, 2022)

 • update: Add Image Field for Radio and Checkbox field

v3.0(13 Jan, 2022)

 • update: Update UI

v2.6(13 Jan, 2022)

 • update: Update UI

v2.5(13 Dec, 2021)

 • update: Update UI

v2.4(13 Dec, 2021)

 • update: Update UI

v2.3(06 Dec, 2021)

 • Fix: Fix Some Issue

v2.2(18 Sep, 2021)

 • update: Add Form Builder File Field

v2.1(20 May, 2021)

 • update: Add Form Builder Hook Field

v2.0(27 March, 2021)

 • update: Add Form Builder Toc Field

v1.9(14 March, 2021)

 • update: Add Form Builder Phone Field

v1.7(01 February, 2021)

 • update: Add Form Builder Math Captcha Field

v1.6(22 december, 2020)

 • update: Add Form Builder Address Field

v1.5(19 december, 2020)

 • update: Add Form Builder Country Field

v1.4 (13 december, 2020)

 • update: Add Form Builder Recaptcha Field

v1.3 (12 december, 2020)

 • update: Add Form Builder Hidden Field

v1.2 (09 december, 2020)

 • update: Add WordPress Widget
 • update: Add Elementor Widget

v1.1 (08 december, 2020)

 • update: Add Form Builder Section Field
 • update: Add Form Builder Html Field

v1.0 (06 december, 2020)

 • update: Add Form Builder Multiselect Dropdown Field
 • update: Add Form Builder Date Field
 • update: Add Form Builder Image Field
 • update: Add Form Notification

v0.9 (05 december, 2020)

 • update: Add Form Import Export And Entries Export

v0.8 (04 december, 2020)

 • update: Add Form Entries List

v0.7 (03 december, 2020)

 • update: Update Form Settings Option

v0.6 (02 december, 2020)

 • update: Add Form Builder Url and Number Field

v0.5 (01 december, 2020)

 • update: Add Form Builder Dropdown Field

v0.4 (29 November, 2020)

 • update: Add Form Builder Radio and Checkbox Field

v0.3 (29 November, 2020)

 • update: Add Form Builder

v0.2 (21 October, 2020)

 • update: Aligment Settings Remove