Cloudflare SSL by Weslink

Plugin to enable CloudFlare Flexible SSL for Wordpress and to prevent the Redirect Loop


Weslink 6.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0.20 Đã cập nhật 5 năm trước

Polaris Flexible SSL

This plugin fix Polaris Flexible SSL Redirect Loop and mixed contents For WordPress.


Polaris Dev Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.14 Đã cập nhật 3 năm trước