Pro Recent Post Widget

Pro Recent Post Widget plugin.You have choice to specific category recent post show.exclude any category,exclude…


Shambhu Prasad Patnaik 500+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.4.25 Đã cập nhật 6 năm trước

PE Category Filter

This plugin allows you to exclude posts that belong to certain categories from your home…


J. Pavel Espinal 400+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.10 Đã cập nhật 2 năm trước