Simple No Comments

Easiest plugin to disable/remove comments from complete site.


Jitendra Singh Dikhit 4,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.3.24 Đã cập nhật 6 năm trước