WPGraphQL

WPGraphQL is a free, open-source WordPress plugin that provides an extendable GraphQL schema and API…


WPGraphQL 8.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6.2 Đã cập nhật 3 ngày trước

Headless CMS

A WordPress plugin that adds features to use WordPress as a headless CMS with any…


Imran Sayed 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6.2 Đã cập nhật 2 tháng trước

Publish to Netlify

Easily deploy static sites to Netlify using WordPress as backend. This plugin builds your static…


Rogério Moreira 50+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6.2 Đã cập nhật 3 tháng trước

Guillotheme

Guillotheme chops the front-end (i.e. the head) right off your theme by restricting access to…


David Matthew Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.3 Đã cập nhật 7 tháng trước