Black Bar

Black Bar is an unobtrusive Debug Bar for WordPress developers that attaches itself to the…


Paul Ryley 300+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.2 Đã cập nhật 2 tháng trước

Debug Bar Post Types

Debug Bar Post Types adds a new panel to the Debug Bar with detailed information…


Juliette Reinders Folmer 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.24 Đã cập nhật 6 năm trước

Debug Bar Shortcodes

Debug Bar Shortcodes adds a new panel to the Debug Bar that displays the registered…


Juliette Reinders Folmer 80+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.4.31 Đã cập nhật 8 năm trước

Debug Bar Constants

Debug Bar Constants adds three new panels to the Debug Bar that display the defined…


Juliette Reinders Folmer 70+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.24 Đã cập nhật 6 năm trước

Debug Bar Taxonomies

Debug Bar Taxonomies adds a new panel to the Debug Bar with detailed information about…


Juliette Reinders Folmer 40+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.24 Đã cập nhật 6 năm trước

Debug Bar Localization

Debug Bar Localization adds a new panel to the Debug Bar which displays information on…


Juliette Reinders Folmer 30+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.5.30 Đã cập nhật 8 năm trước

Debug Bar Plugin Activation

Debug Bar Plugin Activation adds a new panel to the Debug Bar which displays plugin…


Juliette Reinders Folmer 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.5.30 Đã cập nhật 7 năm trước