Debug Bar Post Types

Debug Bar Post Types adds a new panel to the Debug Bar with detailed information…


Juliette Reinders Folmer 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.19 Đã cập nhật 4 năm trước

Black Bar

Black Bar is a Debug Bar for WordPress developers. It collects and displays errors, executed…


Paul Ryley 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.9 Đã cập nhật 2 năm trước

Debug Bar Shortcodes

Debug Bar Shortcodes adds a new panel to the Debug Bar that displays the registered…


Juliette Reinders Folmer 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.4.26 Đã cập nhật 6 năm trước

Debug Bar Constants

Debug Bar Constants adds three new panels to the Debug Bar that display the defined…


Juliette Reinders Folmer 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.19 Đã cập nhật 4 năm trước

Debug Bar Taxonomies

Debug Bar Taxonomies adds a new panel to the Debug Bar with detailed information about…


Juliette Reinders Folmer 70+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.19 Đã cập nhật 4 năm trước

Debug Bar Localization

Debug Bar Localization adds a new panel to the Debug Bar which displays information on…


Juliette Reinders Folmer 30+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.5.25 Đã cập nhật 6 năm trước

Debug Bar Plugin Activation

Debug Bar Plugin Activation adds a new panel to the Debug Bar which displays plugin…


Juliette Reinders Folmer 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.5.25 Đã cập nhật 6 năm trước