Eliminate Notify Email

Stop your Wordpress site from sending the New User Email to new users.


Paul Newman 70+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.0.5 Đã cập nhật 14 năm trước