Cat Generator Avatars

This plugin integrates the Cat Generator Avatars avatar into WordPress, BuddyPress and Ultimate Member.


Abner Chou 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.17 Đã cập nhật 4 năm trước

Tag Cloud per Category

This is an override of the native Tag cloud widget but filtered by the current…


LordPretender 60+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.28 Đã cập nhật 7 năm trước

Cute Animals

Display cute animated animals on your website!


Manu225 50+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.3 Đã cập nhật 4 tháng trước