Autoptimize admin bar fix

Fixes issue with Autoptimize plugin. This plugin will show your admin bar on frontend again.


Ramon Fincken 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.3.2 Đã cập nhật 10 năm trước