Pz-LinkCard

This plugin is intended to display a link in a blog card format. The goodbye…


Poporon 30.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.3 Đã cập nhật 4 tháng trước

Pz-HatenaBlogCard

This plug-in to display a link in the article by using the "Hatena blog card".


poporon 600+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.21 Đã cập nhật 5 năm trước

kk blog card

ショートコードを利用してブログカードを表示するプラグイン


kubotak 50+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.22 Đã cập nhật 5 năm trước