Blackhole for Bad Bots

Blackhole is a WordPress security plugin that detects and traps bad bots in a virtual…


Jeff Starr 30.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.3 Đã cập nhật 6 tháng trước

BotRx DeTx Plugin

DeTx uses a global database of attackers (Bots) and also includes Artificial Intelligence and data…


BotRx Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.8 Đã cập nhật 1 năm trước