Disable WP All Updates Advance

Disable all your WordPress updates on plugin activation that includes WordPress core, themes and plugins.


Nilay Patel 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.6 Đã cập nhật 12 tháng trước