Akismet Anti-Spam

Akismet kiểm tra nhận xét của bạn và gửi biểu mẫu liên hệ với cơ…


Automattic 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.2 Đã cập nhật 3 tháng trước

Spam Captcha

This plugins avoids spam actions on your website (comments and contact form if you use…


SedLex 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.5.13 Đã cập nhật 3 năm trước

Solve Media CAPTCHA

Secure & Monetize your site with Solve Media's CAPTCHA replacement.


Ilia Fishbein 500+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.13 Đã cập nhật 3 năm trước

eCards Lite

eCards is a WordPress plugin used to send electronic cards to friends. It can be…


Ciprian Popescu 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.1.1 Đã cập nhật 6 tháng trước