Admin Menu Search

Adds a search box to the top of the WordPress Admin Menu. Admin Menu Search…


Michael Herchenroder 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6.2 Đã cập nhật 2 tháng trước

Advanced Admin Search

Easily search everything in WordPress admin panel from one single search field.


Kuroit 600+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6.2 Đã cập nhật 3 tuần trước