Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Speaker Deck Embed

Mô tả

Add Speaker Deck presentations really easily. Just paste the speakerdeck.com URL on its own line in your post editor, like:

http://speakerdeck.com/u/mattwiebe/p/power-your-portfolio-with-wordpress

This plugin talks to Speaker Deck’s oEmbed provider and transparently embeds your slideshow.

Or, use it via a shortcode if your prefer. These formats work:

[speakerdeck http://speakerdeck.com/u/mattwiebe/p/power-your-portfolio-with-wordpress]
[speakerdeck url="http://speakerdeck.com/u/mattwiebe/p/power-your-portfolio-with-wordpress"]

Ảnh màn hình

  • Write with your Speaker Deck URL on its own line.

  • Your Speaker Deck presentation embeds beautifully on your blog.

Cài đặt

  1. Upload the speakerdeck-embed folder to your /wp-content/plugins/ directory

  2. Activate the “Speaker Deck Embed” plugin in your WordPress administration interface

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Speaker Deck Embed” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2

  • Add [speakerdeck] shortcode support. Props @danielbachhuber

1.1

  • Update to new Speakerdeck URL format. Props baxang & simonwheatley

1.0

  • Initial release