Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Source View

Mô tả

This plugin outputs a source code of the function/class you specified.

This plugin uses Syntaxhighlighter http://alexgorbatchev.com/SyntaxHighlighter/

Ảnh màn hình

  • an example of Admin area

Cài đặt

Copy the folder and files into your plugin directoy, and activate it.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Source View” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • new release

1.1

  • refactoring. use form_option