Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Sitemap Shortcode

Mô tả

This is a sitemap plugin. It will help you to insert your site\’s total sitemap in any page/post/widget by using the shortcode [sitemap] . Just use this shortcode and see the result yourself. If you like it please don\’t forget to give a review. Thanks

Ảnh màn hình

  • Output of the plugin
  • Insert anywhere the [sitemap] shortcode

Cài đặt

Install the plugin add the [sitemap] shortcode in any page or post and publish it

Đánh giá

Đọc tất cả 8 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Sitemap Shortcode” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1 screenshot added