Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Scripts and Styles

Mô tả

Inject JavaScript and CSS files into your website without having to know the details of the underlying HTML. Paste the
URLs to external files into the WordPress Admin Settings, and Scripts and Styles will create and insert <script>
and <link> tags for you.

Banner image by JD Hancock (https://flic.kr/p/cTn6M9)

Ảnh màn hình

  • The Scripts and Styles Admin Settings make it easy to inject JavaScript and CSS files by URL.

Cài đặt

  1. Download scripts-and-styles.zip.
  2. Sign in to your WordPress Admin site and navigate to the Plugins page.
  3. Follow the instructions in the Admin to upload and activate scripts-and-styles.zip.
  4. Navigate to WordPress Admin > Settings > Scripts and Styles.
  5. Paste URLs to JavaScript and CSS files.
  6. Click Save Changes.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Scripts and Styles” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0 2015-09-05 First release.