Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

SB Random Posts Widget

Mô tả

This plugin add “Simple Random Posts” widget on Widget Panel, help display random posts in your blogroll. This widget has 4 layouts for you choose

Ảnh màn hình

  • Widget Ready
  • Layout: Image & Title with Image fullwidth
  • Layout: Image only
  • Layout: Image & Title
  • Layout: Title only

Cài đặt

  1. Download/upload plugin to wp-content/plugins directory
  2. Activate Plugin within Admin Dashboard.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“SB Random Posts Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp