Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Rewrite Flush Button

Mô tả

It was brought to my attention shortly after releasing this plugin that WordPress automatically flushes
rewrite rules when you visit WP-Admin > Settings > Permalinks. Ingenious, right? So don’t bother installing it,
but feel free to check out the code if you are looking for an example of how to:

  1. Use the WordPress Settings API to add an option to an existing Settings page;
  2. Use the WordPress AJAX API in conjunction with your plugin options;
  3. Over-engineer a solution to a problem that has already been solved.

Enjoy! 🙂

Ảnh màn hình

  • A Flush Rewrite Rules button is added to WP-Admin > Settings > Permalinks.

Cài đặt

  1. Don’t install.
  2. See plugin description.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Rewrite Flush Button” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial public release.