Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Remove Wpautop

Mô tả

This plugin remove extra p and br tags from the_content and the_excerpt.

Cài đặt

To install Remove Wpautop using the built-in plugin installer:

1. Go to Plugins > Add New.
2. Type in Remove Wpautop in Search Plugins box or click a tag link below the screen.
3. find the Remove Wpautop Plugin in the list.
4. Click Install Now to install the WordPress Plugin.

To install Remove Wpautop manually:

  1. Download your WordPress Plugin to your desktop.
  2. If downloaded as a zip archive, extract the Plugin folder to your desktop.
  3. With your FTP program, upload the Plugin folder to the wp-content/plugins folder in your WordPress directory online.
  4. Go to Plugins screen and find the Remove Wpautop Plugin in the list.
  5. Click Activate to activate it.

Hỏi đáp

How do Plugin turn off automatic p, br for a post?

After plugin activation, WordPress will no longer attempt to add <p> and <br> tags to your posts (so you’ll be responsible for adding these yourself).

I upgraded the plugin and it lost my default settings!

No, it didn’t. Disable and re-enable the plugin and the setting should be updated to the new setting.

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
Very Unique Plugin! U are Detail! Thank you!
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Remove Wpautop” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First release