Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Remove Admin Footer and Version

Mô tả

This plugin removes the WordPress default footer text in admin control panel. It also removes the wordpress version number in the same control panel.
This is very simple plugin and compatible with wordpress version 3.3 to 3.4.1

Features

  • Remove footer text
  • Remove wordpress version number from admin control panel

Cài đặt

  1. Upload the plugin to your ‘wp-content/plugins’ directory
  2. Activate the plugin

Hỏi đáp

Please visit http://www.annupex.com/plugins/remove-admin-footer-and-version first and then visit http://www.annupex.com/support if you have any questions, concerns, suggestions or problems.

Installation Instructions
  1. Upload the plugin to your ‘wp-content/plugins’ directory
  2. Activate the plugin

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Remove Admin Footer and Version” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0 – 07/24/2012

  • Initial Release.