Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Reflection

Mô tả

Reflection is a WordPress plugin which applies reflection effect to images with ‘reflection’ as one of the HTML attribute class values.

This plugin uses Raphael JavaScript library to create the reflection effect.

For Installation, Usage, and other information, please visit Reflection Plugin web page.

Ảnh màn hình

  • Default reflection
  • Gradient reflection
  • Plugin settings page on WordPress admin

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Reflection” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp