Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Processing-js-Easy

Mô tả

I created this plugin, because direct code didn’t work for me with the new WordPress Version.
The Version Number of this plugin will always be the same as the Processing JS Version.

If you want responsive Processing, try this directly in the .pde file:

void draw(){
size(window.innerWidth, window.innerHeight);
}

Thanks to:
– Ramoonus, who did the foundation for this.
– Processing JS (http://processingjs.org/)

Cài đặt

  1. Content must be in the /wp-content/plugins/processing-js-easy directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Upload your processing .pde files via ftp into the wp-content/uploads/ directory.
    You can also use .txt files and the media uploader, whatever you prefer
  4. Use [processing]file_name.pde[/processing] in your page or post.
    If the browser can’t show the content, the plugin provides the file as a download and a link to the processing website.

Hỏi đáp

  • none –

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Processing-js-Easy” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.4.1

First Version (due to Processingjs Version)