Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Posts and Products Views for WooCommerce

Mô tả

Posts and Products Views for WooCommerce is a plugin maintained by the SCI Intelligencia team that helps Admin to see Posts And WC Product views counter in Admin Panel in WC Product’s Table and Posts Table.

Fully supported by the SCI Intelligencia team with features that are necessary to keep check on which Post is getting more attention and which WC Product has most views.

At a glance, this plugin adds the following:

  • Administrators can see Posts Views on WordPress Admin Panel > Posts > All Posts
  • Administrators can see WC Product Views on WordPress Admin Panel > Products > All Products
  • Shortcode [papvfwc_views] to show current Post’s/ WC Product’s views.
  • [papvfwc_views text=’Views’ style=’light’]
  • [papvfwc_views text=’Views’ style=’dark’]
  • Leave Empty for default
  • [papvfwc_views text=” style=”]
  • It can also work without WC only for Posts Views Counter.
  • Admin can edit Views

By default, this plugin once activated No configuration required, shows a Views counter on WC Products Table, And WordPress Posts Table.

Ảnh màn hình

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Posts and Products Views for WooCommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2.0 – Feb 04, 2022

NEW – User can edit views from Post/ Page/ Product editing page using meta box.
TWEAK – Code Optimization

2.0 – Jan 05, 2022

NEW – Counter will work for pages too.
NEW – Shortcode attributes added [papvfwc_views text=’Views’ style=’light’]
FIX – Counter won’t count if admin edits page.

1.2

NEW – Shortcode added, Now user can show views on page by using this shortcode [papvfwc_views]

1.1

Bug Fixed

1.0

Initial release.