Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Pingback Killer

Mô tả

Hate Pingbacks and Trackbacks? Me too. Pingback Killer disables of of WordPress’ built in pingback functionality.

This is a very simple plugin that…
1. Removes the X-Pingback header WordPress sends
2. Causes any bloginfo('ping_backurl') call to return an empty string
3. Hijacks the two options relating to pingbacks
4. Removes the /trackback/ rewrite rules

There are no options pages, it just works.

Bugs? Problems? Get in touch.

Cài đặt

  1. Download the pingback-killer.zip file and unzip it
  2. Upload the pingback-killer folder to your wp-content/plugins directory
  3. In the WordPress admin area, click “Plugins” and activate Pingback Killer

A Note about Deactivation

After deactivating this plugin, you may have to visit the permalinks settings page and hit “save” to get the trackback rewrite rules back.

Hỏi đáp

None so far.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Pingback Killer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

The first (and probalby only?) version