Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

OpenSearch

Mô tả

Add OpenSearch discovery and querying to your WordPress site, based on the
OpenSearch specification, version 1.1.

After activating the plugin, your WordPress site will expose a standardised
search interface, accessible to OpenSearch clients such as the Firefox
search bar
.

Ảnh màn hình

  • OpenSearch interface exposed in the Firefox search bar.

Cài đặt

WordPress and WordPress MU:

  1. Unpack the plugin into /wp-content/plugins/.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

WordPress MU for all users:

  1. Unpack the plugin into /wp-content/mu-plugins/.
  2. Make a symlink to opensearch.php in the mu-plugins directory.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“OpenSearch” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp