Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Monoslideshow

Mô tả

Monoslideshow For WordPress replaces the standard photo gallery created in WordPress with Monoslideshow. Note: you have to purchase Monoslideshow 3 in order for this plugin to work.

Ảnh màn hình

  • Example of Monoslideshow 3
  • Simple configuration of slideshows in Wordpress
  • This Wordpress plugin requires that you already have Monoslideshow 3

Cài đặt

  1. Upload the plugin folder monoslideshow to /wp-content/plugins/.
  2. Upload the slideshow file monoslideshow.js from your Monoslideshow purchase to /wp-content/plugins/monoslideshow/js.
  3. Optionally put your custom configuration files in the monoslideshow/presets folder.

Hỏi đáp

How do I use a custom theme?

Upload an XML file to the presets folder. Make sure that the .XML only contains the <configuration> node.

How do I use different configuration per slideshow?

You can select a default configuration via the Monoslideshow plugin settings. You can override this by manually changing the shortcode in a blog post: [gallery ids="1,2,3", preset="yourPreset", width="640px", height="480px"].

Which Monoslideshow versions are supported?

Only Monoslideshow 3 and up are supported by this WordPress plugin.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Monoslideshow” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release.