Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Master Query Loop

Mô tả

Master Query Loop is a plugin that helps you to add advanced features to the WordPress core query loop block:
* Search and select specific posts you want to display
* Display most viewed posts in a specific range of date
* Turn on/off counting post view

Ảnh màn hình

  • Type / and search for Master Query Loop block
  • Search and choose specific posts you want to display
  • Display most viewed posts within a date range
  • Transform from default query loop to Master Query Loop
  • Transform from Master Query Loop back to default query loop

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Master Query Loop” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • Add transform capacity to switch back and forth between Master Query Loop and the default query loop

1.0.0

  • Release