Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Link Manager

Mô tả

In WordPress 3.5, the Link Manager (which some use to build blogrolls) will
be disabled by default. If you have links when you update, it’ll still be there.
But you can use this plugin to ensure it will always be there, even if you
update to a later version of WordPress or remove all of your current links.

Đánh giá

27 Tháng Một, 2019
Still works on the latest versions of WordPress and does what it says on the tin! Thanks for this 🙂
9 Tháng Năm, 2018
This plugin needs an uninstall option. It's out of date and not working/needed.
Đọc tất cả 31 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Link Manager” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp