Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

LibWp

Mô tả

Provide some simple functionality to register some hooks that could not register inside the WordPress themes

Quick Start

Get instance of main class.

LibWp();

Post type

LibWp()->postType();

Taxonomy

LibWp()->taxonomy();

Register a new taxonomy

LibWp()->postType()
  ->setName('book')
  ->setLabels([
    'name'     => _x('Books', 'Post type general name', 'textdomain'),
    'singular_name' => _x('Book', 'Post type singular name', 'textdomain'),
    'menu_name'   => _x('Books', 'Admin Menu text', 'textdomain'),
    'add_new'    => __('Add New', 'textdomain'),
    'edit_item'   => __('Edit Book', 'textdomain'),
    'view_item'   => __('View Book', 'textdomain'),
    'all_items'   => __('All Books', 'textdomain'),
  ])
  ->setFeatures([
    'title', 'editor', 'author', 'thumbnail', 'excerpt', 'comments'
  ])
  ->setArgument('show_ui', true)
  ->register();

Register a new taxonomy belongs to previous post type

LibWp()->taxonomy()
  ->setName('types')
  ->setPostTypes('book')
  ->setArgument('show_in_rest', true)
  ->setLabels([
    'name'     => _x('Types', 'taxonomy general name', 'textdomain'),
    'singular_name' => _x('Type', 'taxonomy singular name', 'textdomain'),
    'search_items' => __('Search Types', 'textdomain'),
    'all_items'   => __('All Types', 'textdomain'),
    'edit_item'   => __('Edit Type', 'textdomain'),
    'add_new_item' => __('Add New Type', 'textdomain'),
    'new_item_name' => __('New Type Name', 'textdomain'),
    'menu_name'   => __('Types', 'textdomain'),
  ])
  ->register();

Cài đặt

 1. Upload libwp to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“LibWp” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2.2

 • Added support filters post type and taxonomy
 • Registered an example of post type & taxonomy after plugin initialization.

2.1

 • Added support custom argument for register the taxonomy

2.0

 • Changed the structure fo boilerplate

1.0

 • Initial the plugin