Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Latest Github Release

Mô tả

Automatically add a download link to the latest Github repo release zips with
a shortcode [latest_github_release user=”github” repo=”hub”]

Usage

Add the shortcode [latest_github_release user="github" repo="hub"] to desired post/page/widget and save to have the code working.

options

One can add some customization to the shortcode such as

  • Name of the button = [latest_github_release name="Desired Name"]

Use latest_github_release_link filter Hook

`

add_filter( ‘latest_github_release_link’, ‘gmlatest_github_release_link’, 10, 3 );

function gmlatest_github_release_link( $html, $atts, $zip_url ) {

// Add another class to the <a>.
$atts['class'] .= ' another-class';

// Add <h2> around the tag.
$html = (
    '<h2><a href="' . esc_attr( $zip_url ) . '"'
    . ' class="' . esc_attr( $atts['class'] ) . '">'
    . esc_html( $atts['name'] )
    . '</a></h2>'
);

return $html;

}
`

Note:
1. Name attribute defaults to the word “Download”
1. Name is usedin combination with the other attribbutes user & repo.

Contribute/Issues/Feedback

If you have any feedback, just write an issue. Or fork the code and submit a PR on Github.

Ảnh màn hình

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Latest Github Release” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Latest Github Release” đã được dịch qua 2 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Latest Github Release” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

** 2.1.0 **
– Test for WP 6.0
– Fix missing $zip_url in filter.

** 2.0.0 **
– Updates the plugin to use static functions and to have code that is re-usable by other plugins.

** 1.2.0 **
– Fix Caching errors.
– Better docs.
– Coding style/consistency fixes.

** 1.1.0 **
– Code improvements.

** 1.0.0 **
– Initial Release.