Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Interactive Posts

Mô tả

Interactive Posts Package Manager (IPPM) brings packages to WordPress. A package is a zip file containing assets such as CSS, JavaScript, and images. You can attach the CSS and JavaScript script to a post by adding a package to it. From there you may enhance the experience of posts to whatever your heart desires with beautiful animations and interactive experiences.

Block

This plugin provides 2 blocks.

  • IPPM: Dependencies
  • IPPM: Assets

Cài đặt

Upload the Interactive Posts plugin to your blog, activate it, and done.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Interactive Posts” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp