Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Ice Visual Revisions

Mô tả

Ice allows you to visually distinguish who changed what in the post content and then approve or cancel those changes.

Ice Visual Revisions is based on the Ice library developed by The New York Times CMS Group.

Ảnh màn hình

  • This is how we see changes.
  • When the cursor is on a change, we can accept it or reject it.
  • After we accept or reject all the changes, the content looks like usual.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Ice Visual Revisions” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial version