Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

HTML Parser

Mô tả

It is a very simple plugin that will help you parse your HTML code.

Ảnh màn hình

  • HTML Parser Plugin's tab position in the sidebar of admin panel.
  • HTML Parser Plugin's Page.
  • HTML Parser with working example.

Cài đặt

  1. When you download the plugin it will mainly be a folder named ‘html-parser’.
  2. ‘html-parse’ folder contains 3 items: 1) icon.png (image icon) 2) index.php file 3) readme.txt
  3. Upload ‘html-parse’ folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  4. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  5. After activating you will see the ‘HTML Parser’ Tab appear in the menu list on the left hand side in the dashboard.
  6. To attach this parser in your pages or posts you can use the shortcode ‘[parse]’.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“HTML Parser” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp