Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Google Presentation

Mô tả

A filter for wordpress. You can add Google Docs Presentation in your posts.

Using the plugin

[presentation id=dhr4kdm6_58htwj8kf4]

Parameters

  • id : Your presentation id.
  • size : Presentation player size. for large(700x559px) use l, for medium(555x451px) use m(default small).
  • autoStart: if you want auto start your presentation, you would use true for autoStart parameter(default false).
  • loop : if you want loop your presentation, you would use true for loop parameter(default false).
  • interval : presentation slide auto change time (type second, default 3 second).

[presentation id=dhr4kdm6_58htwj8kf4 size=m interval=5 autoStart=true loop=true]

Cài đặt

Copy the file presentation.php into the wp-content/plugins folder of your WordPress installation.
After that go to Administration page, choose Plugins. Google Presentation should be in the list.
Activate it.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Google Presentation” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1 – 11.08.2009

  • first version