Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP OPcache

Mô tả

Flush OPcache

 • add a button in admin bar to flush OPcache
 • flush only files in WordPress absolute path
 • individual or bulk file invalidation
 • support both memory and file caching
 • support multisite

OPcache Statistics

 • memory, hits, strings and keys statistics
 • directives, functions and general informations
 • list all files
 • fully responsive

WP CLI ready

 • add flush-opcache command to flush cache with cli: wp flush-opcache flush
 • don’t forget to add opcache.enable_cli=1 to your PHP configuration

There are three tabs in admin page:

 • General settings: plugin settings
 • Statistics: responsive dashboard about OPcache statistics
 • Cached files: list of cached files with the possibility of invalidating them

Ảnh màn hình

 • Flush button in admin bar
 • WordPress Notice after flushing OPcache
 • General settings tab
 • Statistics tab
 • Cached files tab
 • CLI command

Cài đặt

As usual…

Đánh giá

8 Tháng Hai, 2021 1 reply
Vielen Dank für das nützliche Tool. Ich benutze es regelmäßig seit vielen Jahren, um den Opcache mit einem Klick zu löschen. Auch die Informationen zu der Belegung des Speichers finde ich nützlich. Ich bin sehr zufrieden mit dem Plugin! Thank you for the useful tool. I use it regularly for many years to clear opcache with one click. I also find the information on memory usage useful. I am very satisfied with the plugin!
Đọc tất cả 18 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP OPcache” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“WP OPcache” đã được dịch qua 6 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “WP OPcache” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

4.2.0

 • Add CLI support

4.1.4

 • Fix a bug on clearing cache after upgrade
 • Flush files even when WP use its own directory
 • Use WordPress 6.0 as default
 • Use php8.0 as default

4.1.3

 • Fix a bug on datetime in cached file list

4.1.2

 • Fix a bug with ABSPATH when WordPress uses its own directory

4.1.1

 • Tested up to WordPress 5.8

4.1.0

 • Remove i18n (use translate.wordpress.org)
 • Use wp_opcache_invalidate instead of opcache_invalidate

4.0.1

 • Enhance README.txt
 • Remove old screenshots

4.0.0

 • Invalidate files only in WordPress absolute path
 • Use tabs instead of pages in admin area
 • New tab with cached files list
 • Tested up to WordPress 5.7.1

Full changelog here