Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Feed Social Sidebar

Mô tả

Display your social feeds from Instagram, Twitter and Pinterest inside a sidebar.
This solution is discreet and won’t force you to have a custom plugin to match your website.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Feed Social Sidebar” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Upload from the first version of the plugin.