Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Fallback

Mô tả

Load assets from your production environment on the fly.

Never download the production uploads ever again!

Ảnh màn hình

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Fallback” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp